Anv.namn:
Lösen:
Om Bisek Bilens betydelse Projekt Bisek 1 Kontakt About Bisek

Hem

Rapporter
Kommande rapporter
Konferens 2016
Workshop 2012
Konferens 2009
Styrgruppen
LĂ€nkar

Rapporter frÄn projekt finansierade av Bisek


 

Sidan uppdaterad 2016-10-03

PÄ den hÀr sidan kan du överblicka och ladda ned forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, essÀer, kunskapsöversikter mm som tagits fram med finansiering frÄn Bisek. PÄ den hÀr sidan lÀgger vi ocksÄ ut presentationer som gjorts t ex vid seminarier och konferenser av forskning som finansierats av Bisek. Dessutom finns hÀr vissa grunddokument av betydelse i samband med Biseks tillkomst.

Kort om innehÄllet i nÄgra nyligen publicerade rapporter (2016)

Parkeringsnormer - effekter av parkering

Projektet har belyst tre frÄgestÀllningar: 1) Finns det systematiska skillnader i bilinnehav och bilanvÀndning som kan knytas till skillnader i parkeringsnormer? 2) Hur anpassar sig olika grupper/kategorier av individer (inklusive rörelsehÀmmade) och hushÄll till strÀngare parkeringsnormer eller till ett minskat parkeringsutbud nÀr det gÀller bilinnehav, bilanvÀndning och deltagande i olika aktiviteter? 3) Hur pÄverkas ekonomi och tillgÀnglighet för olika kategorier av individer(inklusive personer med rörelsebegrÀnsningar) och hushÄll av restriktiva parkeringsnormer eller ett begrÀnsat parkeringsutbud? Parkeringskostnader och kostnader för kollektivtransport stÀlls i relation till hushÄllets respektive individens ekonomiska status.

Rapporten finns nu för nedladdning TOIP.pdf - se Àven rapportförteckningen nedan

Parkeringsnormer - Fallstudie Porslinsfabriken i Göteborg

Studiens syfte Àr att beskriva och analysera hur normer för boendeparkering pÄverkar individer och hushÄll nÀr det gÀller bilinnehav, bilanvÀndning, tillgÀnglighet och vÀlfÀrd och om effekterna varierar mellan olika grupper av hushÄll och individer. Studien belyser Àven hur olika grupper av hushÄll och individer anpassar sig vid begrÀnsad tillgÄng pÄ boendeparkering. FrÄgestÀllningarna studeras genom en fallstudie (Porslinsfabriken i Göteborg) som genomförts som en kombinerad kvantitativ och kvalitativ forskningsansats. Data för studien utgörs av data frÄn kommunen om parkeringsutbudet i omrÄdet, omrÄdesstatistik om befolkningen i omrÄdet baserad pÄ SCB-data, enkÀtundersökning (totalundersökning i omrÄdet) samt en kvalitativ undersökning med djupintervjuer.

Rapporten finns nu för nedladdning RVTIP.pdf se Àven rapportförteckningen nedan

Toll Cordons Effects on Households and Individuals: Adaptations, attitudes, and Transferability

I projektet utvidgas och fördjupas de analyser av bompengar och trÀngselskatter som gjorts hittills i Norge och Sverige i samband med planering och utvÀrdering av sÄdana ÄtgÀrder. Nya datakÀllor och analysmetoder har anvÀndts för att studera anpassningar, inverkan av attityder och kunskap och resultatens överförbarhet mellan olika lÀnder och stÀder. En grupp forskningsfrÄgor som adresseras Àr vilka anpassningar som görs av hushÄll och individer under olika yttre omstÀndigheter nÀr det gÀller t ex stadsstruktur och kollektivtrafikutbud respektive om och pÄ vilket sÀtt anpassningsbeteendet varierar med hushÄlls och individers socioekonomiska och demografiska kategorier. En andra grupp forskningsfrÄgor som behandlas Àr hur attityder till bompengar och trÀngselskatter formas över tiden och hur acceptans av ÄtgÀrderna respektive uppfattningen hos individer och hushÄll om i vad mÄn effekterna av ÄtgÀrderna Àr rÀttvisa hÀnger samman med attityder och kunskap om och praktisk erfarenhet av innebörden av ÄtgÀrderna. Slutligen studeras ocksÄ skillnader i anpassningsstrategier, attityder och acceptans mellan de fyra stÀderna Stockholm. Göteborg, Trondheim och Oslo.

Projektet har genomförts av CTS/KTH i samverkan med TOI.

Rapporten finns nu för nedladdning CTS_cord.pdf - se Àven rapportförteckningen nedan

Bilbeskattningens fördelningseffekter

Bisek har finansierat tvÄ parallella projekt om fördelningseffekterna av olika förÀndringar av bilbeskattningen. Den ena studien av detta som avser norska förhÄllanden har genomförts av TOI i Norge och den andra, som avser svenska förhÄllanden, av CTS/KTH i samverkan med VTI.

De tvÄ projektens syfte Àr att belysa fördelningseffekterna av sÄdana förÀndringar i beskattningen av personbilar som syftar till att minska biltrafikens utslÀpp av koldioxid. Studien omfattar brÀnsleskatt, kilometerskatt, fordons-skatt och accis (försÀljningsskatt). Fördelningseffekterna belyses för skattenivÄer för var och en av de nÀmnda skatteslagen samt för nÄgon rimlig kombination av dessa (ÄtgÀrdspaket) som skulle ge lika stora effekter (minskningar) pÄ biltrafikens totala koldioxidutslÀpp. Studien begrÀnsas till att omfatta personbilar som anvÀnds av privatpersoner. Fördelningseffekterna beskrivs i flera olika dimensioner nÀmligen med avseende pÄ kön, inkomst, geografiskt omrÄde, sysselsÀttningskategori och livscykelgrupper

Rapporterna frÄn det norskaTOIB.pdf och det svenska projektet CTS_skatt.pdf kan nu laddas ned - se Àven rapportförteckningen nedan

Rapporter Bisek 2 2013 och senare

Figenbaum, Erik och Kolbenstvedt, Marika , Electromobility in Norway – experiences and opportunities with electric vehicles.
TØI report 1281/2013, Oslo November 2013
1281-2013-elektronisk.pdf

HultĂ©n, Staffan MiljöbilsĂ€garen – vĂ€rderingar och attityder till incitament att skaffa miljöbilar och supermiljöbilar?
Stockholm School of Economics Institute of Research, juli 2014
Miljobilar_Hulten.pdf

Usterud Hanssen, J, Aretun, Å., Fearnley, N, Hrelja, R, Christiansen, P, Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer. Status og effekter pĂ„ bilinnehav, adferd og Ăžkonomi.
TØI och VTI, TØI rapport 1311/2014, Oslo, april 2014.
1311-hele rapporten.pdf

Aretun, Å och Nordbakke, S, Developments in driver’s licence holding among young people. Potential explanations, implications and trends, VTI rapport 824A, Published 2014, Linköping June 2014
R824A.pdf

Cars, G., Ranhagen, U., Lundström, M.J., Svensson, T., Forskning om och samband mellan stadsplanering och resande. Förstudie för Bisek., Avdelningen för urbana och regionala studier, Institutionen för samhÀllsplanering och miljö, KTH, Stockholm 2014-02-28.
Bisekrapport_2014-02-28.pdf

Koglin, T., Holmberg, B., Hiselius, L., Stadsplanering, transporter och markanvĂ€ndning – Utveckling av ett analytiskt ramverk. Trafik & vĂ€g Institutionen för Teknik och samhĂ€lle, LTH, Lunds universitet, Bulletin 291 – 2014. Lund, maj 2014
Koglin_et_al_2014_-_Stadsplanering.pdf

Börjesson, M., Eliasson, J., Hamilton, C., Why experience changes attitudes to congestion pricing: the case of Gothenburg, Centre for Transport Studies, KTH Royal Institute of Technology CTS Working Paper 2014:14.
CTS2014-14.pdf

Grauers, A., Malmek, E-M., Arby,H. , Publik-slutrapport SEVS2-sv,v1.4 (Safe, Efficient Vehicle Solutions) FFI, 2014-03-31 (uppdaterad 2014-06-18)
FFI_Publik-slutrapport_SEVS2-sv_v1_4.pdf

Christiansen, P., Engebretsen, O., Usterud Hanssen, J. , Parkeringstilbud ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekter pÄ bilbruk og bilhold i byer og bydeler, TOI-rapport 1439/2015
TOIP.pdf

Steinsland, C., Ostli, V., Fridstrom, L. , Equity effects of automobile taxation. TOI Report 1463/2016
TOIB.pdf

Hrelja, R., Henriksson, P., Antonsson, H. , Parkeringsnormer för bostÀder. VTI rapport 881/2016
RVTIP.pdf

Eliasson J., Pyddoke R., SwÀrdh J_E.,, Distributional effects of taxes on car fuel, ownership and purchases. CTS Working Paper 2016:11
CTS_skatt.pdf

Eliasson J., Pyddoke R., SwÀrdh J_E.,, Fördelningseffekter av brÀnsle- och fordonsskatter. Svensk sammanfattning av Distributional effects of taxes on car fuel, ownership and purchases. CTS Working Paper 2016:11
CTS_smf.pdf

Franklin J.,et. al..,, Scandinavian Toll CordonsÂŽEffects: Adaptations, Equity and Attitudes. CTS Working Paper 2016:14
CTS_cord.pdf

Kunskapsöversikter 2012

1. Hur pÄverkas individer och hushÄll av olika sÀtt att genomföra miljö- och klimatpolitiskt betingade omstÀllningar av transportsystemet

Ekonomiska styrmedel och dess pÄverkan pÄ den individuella vÀgtrafiken med motorfordon - en kunskapsöversikt
CTS ,Tom Petersen, WSP Matts Andersson, Pia Sundbergh, Fredrik Johansson

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak. Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov
TØI, Aud Tennöy, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen

Effekter av kollektivtransporttiltak- endret transportomfang og reisemiddelfordeling
Urbanet, BĂ„rd Norheim, Christoph Siedler

2. BilanvÀndningens drivkrafter pÄ individuell och samhÀllelig nivÄ. Betydel sen av strukturella trenders sociala - normer och vÀrderingar

Feasibility of Voluntary Reduction of Private Car Use
CTF/SAMOT KAU, Margareta Friman, Tore Pedersen, Tommy GĂ€rling

Strukturelle, demografiske og sociale trenders betydning for bilbruk. En litteraturgjennomgang
TØI, Randi Hjorthol

KunskapslÀge och kunskapsbrister nÀr det gÀller samspelet mellan stadsbyggnad, fysisk planering, transporter och trafik och de sociala och ekonomiska verkningarna pÄ individ och hushÀllsnivÄ
CTH, Anders Hagson

3. Hur omfattande Àr det orealiserade (latenta) resandet och vilka faktorer pÄverkar

Latent resande hos grupper med mobilitets-restriktioner. Översikt och kunnskapsbehov
Lunds Tekn Högskola, Anders Wretstrand

4. Inverkan av regelsystem och standarder pÄ mobilitet och vÀlfÀrd

Ekonomiska styrmedel för en hÄllbar personbilstrafik - konsekvenser för tillgÀnglighet. En kunskapsöversikt
VTI/MAP, Åsa Aretun & Lisa Hansson

SammfunnsÞkonomiske analyser av hvordan regelverk og standarder pÄvirker mobilitet og velferd: en kunnskapsoversikt
TØI, Nils Fearnley, JÞrgen Aarhaug, Knut Sandberg Eriksen, Knut Veisten

5. Sociala och ekonomiska konsekvenser av ny teknik vid en miljö- och kli matmotiverad omstÀllning av transportsystemet

Sociala och ekonomiska konsekvenser av styrmedel fÄr ny teknik i transportsystemet - en kunskapsöversikt
KTH, Tom Petersen

Reflections on the building of more environmentally sustainable cars in France and Sweden
HHS, Staffan Hultén

Miljöbilens förutsÀttningar i glesa bygder. TillgÀnglighet samt sociala och ekonomiska aspekter för individer och hushÄll
TRUM UmeÄ Universitet, Katarina Haugen

Rapporter frÄn Bisek 1

Vibeke Nenseth och Randi Hjorthol, Sosiale trenders betydning for bilbruk.
UtgivningsÄr februari i 2007.
sosiale_trender_rapport.pdf

Randi Hjorthol och Susanne Nordbakke, Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet, TØI-rapport 1000/2008.
1000-2008_hele_rapporten_nett.pdf

Randi Hjorthol, Liva VĂ„gane och Åse Nossum, Velferdsvirkningar av bilkostnader pĂ„ barnfamiljers aktiviteter, TØI-rapport 998/2008.
998_hele_rapporten_nett.pdf

Roger Pyddoke, Empiriska analyser av orsaker till och förÀndringar av bilanvÀndningen i Sverige, VTI Rapport 653/653A, 2009.
R653 654A.pdf

Bilens roll för mÀnniskors subjektiva vÀlbefinnande, Tommy GÀrling, Cecilia Jakobsson Bergstad ned flera, CFK-rapport 2009:02, Göteborgs universitet, Handelshögskolan.
Bilens roll för mÀnniskors subjektiva vÀlbefinnande

Konsekvenser av förÀndrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster, Ulrich Olofsson och Charlotte Alm, Rapport september 2009, Linköpings universitet.
Slutrapport2

, Susanne Nordbakke och Lisa Hansson, Mobilitet og velferd blant bevegelseshemmede - bilens rolle. TØI-rapport 1041/2009.
1041-2009-nett.pdf

Kunskapsöversikter

Åsa Vagland och Roger Pydokke, Hur hushĂ„llen anpassar sig till Ă€ndrade kostnader för bilinnehav och bilanvĂ€ndning.
UtgivningsÄr 2006
anpassning_bilinnehav.pdf

Susanne Nordbakke, Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede - bilens rolle.
UtgivningsÄr 2006
mobilitet_bilensroll.pdf

EssÀer

Øyvind Thomassen och Rolf Hagman, Framtiden Är inte vad den en gÄng var.
April 2006
EssÀ_Hagman_Thomassen200604.doc

Tommy GÀrling, Bilens betydelse för tillgÀnglighet till arbete och sociala kontakter.
April 2006
EssÀ_GÀrling_Jakobsson200603.doc

Randi Hjorthol, Bilens betydelse för barns och ungdomars aktivitetsmönster.
April 2006
EssÀ_Hjorthol200604.doc

Roger Pyddoke och Åsa Vagland, Hur anpassar sig hushĂ„llen till Ă€ndrade kostnader för bilinnehav och bilanvĂ€ndning.
IngÄr i kunskapsöversikt (se ovan) av samma författare publicerad 2006.

Presentationer

Seminarium om bilens sociala och ekonomiska betydelse, Vegdirektoratet, Oslo 4 maj 2009

Sem program Oslo

Bilens betydning for eldre - Hjorthol

Bilhold og bilbruk i Norge - VĂ„gane

Framtidne er ikke hva den en gang var - Hagman

Funksjonshemmede - Nordbakke

Presentation - GĂ€rling

Velferdsvikrninger av bilkostnader pÄ barnefamiliers - Hjorthol

Presentationer vid Bisek-session pÄ Transportforum 8/1 2009

Anders Berndtsson, VĂ€gverket och Bisek. Inledning
Bisek inledning.pptx

Roger Pyddoke, VTI, Empiriska analyser av orsaker till och förÀndringar av bilÀgande och bilanvÀndning i Sverige
Pyddoke Tptforum 09 slutlig.pptx

Randi Hjorthol, Liva VÄgane, TØI, VÀlfÀrdsverkningar av bilrelaterade skatter och avgifter pÄ olika barnfamiljers sociala aktivitetsmönster
Transportforum 2009 Velferdsvirkninger avbilkostnader pÄ barnefamiliers aktiviteter

Ulrich Olofsson och Charlotte Alm, Linköpings Universitet, Konsekvenser av förÀndrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster
OlofssonAlm.pptx

Cecila Jakobsson, Göteborgs universitet, Bilens betydelse för mÀnniskors aktiviteter och subjektiva vÀlbefinnande
C Jakobsson Bergstad

Susanne Nordbakke, TØI, Bilens roll för funktionshÀmmades mobilitet och vÀlfÀrd
Susanne Nordbakke - bevegelseshemmede

Randi Hjorthol, TØI, Bilens betydelse för Àldre gruppers vÀlfÀrd och livskvalitet
Randi Hjorthol - Bilens betydning for eldre

Presentationer vid Biseks seminarium 11 januari 2007:

Bilens sociala och ekonomiska roll för hushÄll och enskilda individer, pÄ Transportforum i Linköping 10-11 januari 2007.

Åsa Vagland och Roger Pydokke, VTI, Hur hushĂ„llen anpassar sig till Ă€ndrade kostnader för bilinnehav och bilanvĂ€ndning.
AnpassnAndradeBilkostnader_A.Vagland_R.Pydokke_Trpforum2007.pdf

Susanne Nordbakke, TØI, Transportökonomisk Institutt, Norge, Bilens roll för mobilitet för Àldre, yngre och funktionshindrade.
Mobilitet_Bilroll_YngreAldreFunktionshammade_S_Nordbakke_Trpforum2007.pdf

Vibeke Nenseth, TØI, Transportökonomisk Institutt, Norge, Sociala trenders betydelse för bilanvÀndning.
SocialaTrendersBetydelseBilanv_V_Nenseth_Trpforum2007.pdf

Henrik Swahn, Bisek, En agenda för forskning om bilens sociala och ekonomiska roll för hushÄll och enskilda individer.
Bisek_UtlysningForskning_H_Swahn_Trpforum2007.pdf

Bisek-seminariet den 4 april 2006 vid Stockholms Bilsalong

Gösta Gunnarsson, Inledningsanförande

Øyvind Thomassen och Rolf Hagman, Framtiden Àr inte vad den en gÄng var.
Rolf_Øyvind_Bilsalongen2006.ppt

Tommy GÀrling, Bilens betydelse för tillgÀnglighet till arbete och sociala kontakter.
GĂ€rling_Bilsalongen2006.ppt

Randi Hjorthol, Bilens betydelse för barns och ungdomars aktivitetsmönster.
Hjorthol_Bilsalongen2006.ppt

Roger Pyddoke och Åsa Vagland, Hur anpassar sig hushĂ„llen till Ă€ndrade kostnader för bilinnehav och bilanvĂ€ndning.
Pyddoke_Vagland_Bilsalongen2006.ppt

Ylva Yngveson, Kommentar till Pyddoke och Vagland.
Yngveson_Bilsalongen2006.ppt

Henrik Swahn, Bisek, fortsatt forskning
Swahn_Bisekforskning_Bilsalong2006.ppt

Grunddokument

Henrik Swahn, Bilens sociala och ekonomiska betydelse för hushÄllen.
Rapport för MOSK.
Januari 2002

Hur ska samhÀllet pÄ ett ansvarsfullt sÀtt slÄ vakt om de fördelar bilen ger? Hur ska bilens potential att stödja förvÀrvsarbetet och det sociala livet för mÀnniskor i olika skeden av livet tas tillvara och utvecklas? Hur ska det stora samhÀllskapital som Àr relaterat till bilen kunna bevaras och utvecklas? Viktiga frÄgor, som förtjÀnar bra svar. Syftet med denna rapport Àr att tydliggöra ett intressant och viktigt forskningsomrÄde för transportforskningen, nÀmligen bilens roll för hushÄllens ekonomi och sociala processer.

Ladda hem hela rapporten hÀr!


© copyright 2006 Bisek